Ανακοινώσεις

Εκλογή Επιτροπών Προσκοπικών Συστημάτων (ΕΠΣ)

Καλούνται οι Αρχηγοί των Συστημάτων και οι απερχόμενες Επιτροπές Προσκοπικών Συστημάτων (ΕΠΣ) όπως μεριμνήσουν για την εκλογή νέων ΕΠΣ σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 22 του Οργανισμού του Σώματος και των Εσωτερικών Κανονισμών «Συνδέσμων Προσκοπικών Συστημάτων» με ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 9 «Η Επιτροπή του ΣΠΣ» και των παραγράφων α-δ και θ. Παρακαλούνται οι Επαρχιακοί Έφοροι όπως μεριμνήσουν για τη πιστή εφαρμογή των πιο πάνω προνοιών και την ορθή εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας.